Blog

FAČR k možné shodě svého znaku se znakem společnosti LION

Minulý měsíc jsem publikoval článek Tajemství loga českého fotbalu.

Článek nepříliš lichotivý. Poukazem na bídnou kvalitu loga FAČR počínaje, pochybnostmi o originalitě nejen znaku samotného konče.

Vlevo lev ze znaku FAČR, vpravo lev ze znaku společnosti LION

Protože se domnívám, že tvrzení článku jsou založena na solidních vizuálních argumentech, rozhodl jsem se obrátit přímo na FAČR, se svými závěry ji seznámit a požádat o stanovisko.

Na můj e-mail ohledně možnosti korespondenčního položení několika dotazů reagoval pozitivně generální sekretář FAČR Jan Pauly. Článek samotný přečetl a svolil též k zodpovězení otázek.

Odpovědi se nakonec prolnuly do souvislejšího textu. Se svolením pana Paulyho je nyní přináším jako stanovisko FAČR.
Otázky Dresblogu

  1. Pohár SFČR používá pro svou prezentaci znak zkopírovaný z vizuální identity velšského fotbalu. Ten je zároveń použit bez vědomí autorů, společnosti Bulletproof. Bude FAČR, jejímž je futsalový svaz členem, v tomto směru žádat nějaké opatření?
  2. Jako kopie se jeví též samotný znak českého fotbalu. Jaké je stanovisko FAČR k nebývalé míře shody lva v logu českého fotbalu se znakem společnosti LION?
  3. Může FAČR předložit jakékoliv věrohodné informace či podklady, které by podezření o zkopírování znaku jiné společnosti vyvrátily?
  4. Bez ohledu na právní nuance vizuální kolize obou lvů — považujete za etické a důstojné, aby ve znaku českého fotbalu a národních dresech figuroval obkreslený a nepůvodní symbol?
  5. Jaké kroky FAČR k řešení této situace podnikne?
Stanovisko FAČR

Prvotní myšlenka výroby loga Fotbalové asociace České republiky (dále „FAČR“) vznikla za předchozího vedení Asociace v roce 2010, přičemž logotyp byl následně vytvořen v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, a to společností W. D. A. Czech, s. r. o., se kterou má FAČR uzavřenou platnou smlouvu, ve které se společnost zavázala, že nedojde k zásahu do práv třetích osob. Od roku 2012 navíc FAČR disponuje řádně zaregistrovanou ochrannou známkou u Úřadu průmyslového vlastnictví, což ostatně v článku sám uvádíte.

Co se týče údajné nebývalé shody lva v logu FAČR se znakem společnosti LION, neztotožňujeme se s Vaším závěrem. Neprovádíte totiž komparaci dvou log, respektive dvou lvů, ale komparaci lva z loga FAČR a lva, kterého do lva z loga FAČR stylizujete pomocí photoshopu, když uvádíte následující: „Udělal jsem tři různé druhy úpravy: otočil cizokrajného lva cca o 6 °C, o kousek přesunul končetiny, ořízl jsem překážející kousek ocasu, abych mohl přidat druhý.“. Tímto způsobem byste lvu z loga spolčenosti LION mohl přidat ještě korunu, změnit barvu, zkrátit hřívu nebo zkrátit jazyk tak, až byste dostal po všech změnách lva totožného; určitě sám uznáte, že tímto způsobem nelze provádět komparace log, natož někoho nařknout z toho, že něco „okopíroval“. Pakliže bychom se však měli vyjádřit k Vámi tvrzené podobnosti, tak je potřeba konstatovat, že oba lvi se rozcházejí mj. v následujících signifikantních znacích:

  1. Lev v logu FAČR disponuje dvěma ocasy, kdy dvouocasý symbol lva je znakem samce, přičemž v případě společnosti LION se tedy nejedná o lva, ale o lvici s jedním ocasem;
  2. Lev v logu FAČR je zobrazen v bílém provedení, naproti tomu v případě společnosti LION se jedná o lvici ve zlatém provedení;
  3. Lev v logu FAČR disponuje korunou na hlavě, naproti tomu v případě společnosti LION lvice korunou na hlavě nedisponuje;
  4. Lev v logu FAČR má zcela jiné zpracování hlavy a hřívy než lvice v logu společnosti LION.

Další rozdíly uvádíte v článku sám, když konstatujete následující: „Nepoměr mezi hlavou, hrudí a končetinami českého lva je zvláštní. V prsou útlý, nohy krátké Novozélandský lev má hruď znatelně mocnější, má též o něco delší končetiny, je vyšší.“. Stejně tak je zapotřebí při komparaci dvou log zkoumat celý koncept, a nikoliv jeho partikulární část. V tomto ohledu podobnost obou log není vůbec žádná, kdy logo společnosti LION tvoří pouze lev, zatímco logo FAČR je mnohem komplexnější. Kdybyste však chtěl hledat nějakou reálnou podobnost, respektive inspiraci, ze které lev z loga FAČR vycházel, tak byste ji našel u lva heraldického z malého a velkého a státního znaku. Užití lva, který je částečně podobný, určitě ve větší míře, než s logem společnosti LION před Vámi provedenou stylizací, ale ani po ní, s lvem heraldickým, je však souladu se zákonem č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky. Kdyby tomu tak nebylo, tak by Úřad průmyslového vlastnictví s ohledem na § 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zápis ochranné známky loga FAČR neprovedl.

            Je vskutku zajímavé, že nejdřív uvádíte, že se náš znak jeví jako kopie a ptáte se nás na naše stanovisko a v další otázce, bez znalosti naší reakce, už vycházíte z premisy, že lev z loga FAČR je obkreslený a nepůvodní a ptáte se nás, zda to považujeme za etické a důstojné. Je třeba si přiznat, že za stejně neetické a nedůstojné by se dal považovat přístup, kdy se v honbě za senzací zveřejní článek bez stanoviska nařčeného. Závěrem nezbývá než konstatovat, že při nejmenším instituce, jejichž názor je v tomto směru relevantní a směrodatný, jednání FAČR za neetické a nedůstojné při registraci známky nepovažovaly.
Děkuji za odpověď.

Previous Post Next Post